Legea nr 145Atentie !
Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificari de-a lungul timpului, ele avand doar un caracter informativ. http://agentii-imobiliare-bucuresti.ro/ isi declina raspunderea pentru orice consecinte juridice ar putea genera.


LEGEA nr. 145


Pagina 1 | 2

Lege nr. 145 din 27 iulie 1999 pentru modificarea si completarea Legii locuintei nr. 114/1996
Publicat in M.Of. nr. 439 din data: 09/09/99

Art. I. - Legea locuintei nr. 114/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 5 se completeaza cu alineatele 3 si 4 cu urmatorul cuprins:
"Sunt scutite de T.V.A., cu drept de deducere a acesteia, constructia de locuinte, consolidarea si reabilitarea locuintelor existente, realizate in conditiile alin. 1 si 2 din prezentul articol, ale art. 6 si 7, art. 20, 50, 55, 62 si art. 63, precum si constructia reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor, cu exceptia caselor de vacanta a caror finantare se realizeaza prin credite acordate de Agentia Nationala pentru Locuinte, infiintata in baza Legii nr. 152/1998.+
Lucrarile privind cladirile si terenurile necesare pentru construirea de locuinte, cu exceptia caselor de vacanta realizate prin Agentia Nationala pentru Locuinte, sunt de utilitate publica."

2. Alineatul 2 al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
"Persoanele din categoriile mentionate la lit. a) -d) pot beneficia de o subventie de la bugetul de stat, in limitele prevederilor bugetare anuale, in raport cu venitul mediu net lunar pe membru de familie, de pana Ia 30% din valoarea locuintei calculata la valoarea finala a acesteia, precum si de plata in rate lunare, pe termen de 20 de ani, a diferentei fata de pretul final al locuintei, dupa ce s-au scazut subventia si avansul minim obligatoriu de 10% achitat de contractant, din valoarea locuintelor calculata la data contractarii."

3. Alineatele 3 si 4 ale articolului 7 se abroga.

4. Articolul 13 se completeaza cu alineatul 2 cu urmatorul cuprins: "Locuintele nerepartizate sau necontractate pana la finalizare pot fi vandute in conditiile prevederilor legale."

5. Alineatele 1 si 5 ale articolului 20 vor avea urmatorul cuprins: "Casa de Economii si Consemnatiuni va acorda credite persoanelor fizice de cetatenie romana domiciliate in Romania, pentru construirea, cumpararea, reabilitarea si repararea capitala a locuintelor proprietate personala, ale caror suprafete construite nu depasesc limitele cuprinse in anexa nr. 1 pe maximum 20 de ani. Creditele se acorda cu o dobanda egala cu cea acordata de Casa de Economii si Consemnatiuni la depunerile pe termen ale populatiei, la care se adauga o marja de 5 puncte procentuale si se suporta:
a) 15%, de catre beneficiarul creditului;
b) diferenta, pana la nivelul total al dobanzii, inclusiv marja de dobanda, de la bugetul de stat, in limita prevederilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.. La depozitul constituit, Casa de Economii si Consemnatiuni va bonifica o dobanda egala cu cea suportata pentru depozitele pe termen de un an. Depozitul nu va fi restituit inainte de rambursarea integrala a creditului si poate fi utilizat pentru restituirea ultimelor transe ale creditului, in limitele cuantumului depozitului constituit."

6. Articolul 20 se completeaza cu alineatul 9 cu urmatorul cuprins: "De prevederile prezentului articol pot beneficia, in vederea terminarii lucrarilor de constructii, si persoanele care au cumparat, potrivit legii, locuinte aflate in diferite stadii de executie, situate in blocuri incepute inainte de anul 1990 si neterminate."

7. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins: "Art. 27. - In cazul parasirii definitive a domiciliului de catre titularul contractului de inchiriere sau al decesului acestuia, precum si in cazul titularului de contract, nerezident, care, fara a fi detasat, nu a mai folosit locuinta mai mult de 2 ani, fara intrerupere, inchirierea continua dupa caz:
a) in beneficiul sotului sau al sotiei, daca a locuit impreuna cu titularul;
b) in beneficiul descendentilor sau al ascendentilor, daca au locuit impreuna cu acesta;
c) in beneficiul altor persoane care au avut acelasi domiciliu cu titularul cel putin un an si care au fost inscrise in contractul de inchiriere. In cazul mai multor cereri, beneficiul contractului de inchiriere se dispune prin hotarare judecatoreasca. In lipsa persoanelor care pot solicita locuinta, potrivit alin. 1, contractul de inchiriere inceteaza in termen de 30 de zile de la data parasirii domiciliului de catre titularul contractului sau de la data inregistrarii decesului ori de la implinirea termenului de 2 ani de nefolosire neintrerupta a locuintei."

8. Litera b) a alineatului 2 al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
"b) efectuarea formalitatilor necesare in angajarea contractelor cu furnizorii serviciilor pentru exploatarea si intretinerea cladirii, derularea si urmarirea realizarii acestor contracte;"

9. Alineatul 2 al articolului 35 va avea urmatorul cuprins:
"In acest scop proprietarii se pot constitui in asociatii cu personalitate juridica."

10. Dupa articolul 35 se introduce articolul 35 cu urmatorul cuprins:
"Art. 35 . - Asociatia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor si altor spatii, proprietate a membrilor sai, precum si un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de contributie la cheltuielile comune ale cladirii cu mai multe apartamente si/sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, dupa cheltuielile de judecata datorate tuturor creditorilor in interesul carora au fost facute.
Privilegiul se inscrie in registrul de publicitate imobiliara al judecatoriei, la cererea presedintelui asociatiei de proprietari, pe baza extraselor de pe listele lunare de plata a cotelor de contributie din care rezulta suma datorata, in cazul in care creanta reprezinta o restanta de cel putin 3 luni. Privilegiul se radiaza la cererea reprezentantului legal al asociatiei sau a proprietarului, pe baza chitantei sau a altui inscris prin care asociatia confirma plata sumei datorate. Operatiunile de publicitate imobiliara privitoare la privilegiul prevazut la alin. 1 si 2 sunt scutite de taxa de timbru."

11. Alineatul 1 al articolului 42 va avea urmatorul cuprins:
"Au acces la locuinta sociala, in vederea inchirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar, realizat in ultimele 12 luni, cu cel putin 20% sub nivelul venitului net lunar pe membru de familie sau, dupa caz, pe persoana, stabilit conform prevederilor art. 8 alin. 2."

12. Litera d) a articolului 48 va avea urmatorul cuprins:
"d) detin, in calitate de chirias, o alta locuinta din fondul locativ de stat."

13. Articolul 56 se completeaza cu alineatul 2 cu urmatorul cuprins: "Locuintele de necesitate libere se pot constitui temporar ca fond de locuinte sociale."

14. Alineatele 2 si 3 ale articolului 58 vor avea urmatorul cuprins:
"Resedintele oficiale ale persoanelor prevazute la alin. (1) se atribuie de catre Guvern si sunt puse la dispozitia lor, impreuna cu dotarile aferente, pe perioada exercitarii functiei, de catre Regia Autonoma – Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat.
Lista cuprinzand imobilele cu destinatie de resedinta oficiala, precum si celelalte locuinte de protocol si conditiile pe care acestea trebuie sa le indeplineasca, inclusiv cele de dotare si confort, se stabilesc prin hotarare a Guvernului."

15. Articolul 59 se completeaza cu alineatele 4 si 5 cu urmatorul cuprins:
"Locuintele de protocol se amplaseaza numai in cladiri cu numar redus de apartamente destinate acestei folosinte. Suprafetele locuintelor de protocol vor fi cu cel putin 30% mai mari decat cele prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta lege."

16. Articolul 62 se completeaza cu alineatul 4 cu urmatorul cuprins:
"Locuintele realizate potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, pentru care nu s-au emis repartitii si nu s-au incheiat precontracte sau contracte de vanzare-cumparare pana la finalizarea acestora, pot fi repartizate si contractate in conditiile prevazute la art. 7 si 10."

17. Articolul 69 va avea urmatorul cuprins: "
Art. 69. - Proprietarii din cladirile cu mai multe locuinte in proprietate privata sau mixta, constituiti in asociatii de locatari potrivit Legii nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi, se reorganizeaza in asociatii de proprietari, in conformitate cu Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari, cuprins in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta lege.
Pana la infiintarea si functionarea birourilor de carte funciara, inregistrarea proprietatii in vederea constituirii asociatiilor de proprietari se face in registrele de publicitate de la birourile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare din judecatorii. Pana la data dobandirii personalitatii juridice a asociatiei de proprietari, asociatiile de locatari constituite potrivit Decretului Consiliului de Stat nr. 387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea si functionarea asociatiei locatarilor isi desfasoara activitatea pe baza statutului propriu si a dispozitiilor prezentei legi.

 

Pagina 1 | 2

 

Vindeti / Cumparati / Inchiriati ?
Ne puteti contacta la :
0722 828 609