LEGEA nr. 1 din 11/01/2000Atentie !
Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificari de-a lungul timpului, ele avand doar un caracter informativ. http://agentii-imobiliare-bucuresti.ro/ isi declina raspunderea pentru orice consecinte juridice ar putea genera.


LEGEA nr. 1 din 11/01/2000


Pagina 1 | 2 | 3 | 4

Pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1.- Persoanelor fizice si persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si pentru terenurile forestiere, in termen legal, li se reconstituie dreptul de proprietate in conditiile prevazute de prezenta lege. Dispozitiile acestei legi se aplica si in cazul restituirii constructiilor accesorii terenurilor agricole si silvice.

Articolul a fost modificat prin Titlul VI art. I pct. 1 din Legea nr. 247/2005.

Art. 2.
(1) In aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, de comun acord cu proprietarii, pot comasa terenurile care urmeaza sa fie retrocedate intr-un singur amplasament.
(2) Drepturile dobandite cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverinte de proprietate, proces-verbal de punere in posesie sau titlu de proprietate, raman valabile fara nici o alta confirmare.

Alineatul (1) a fost modificat prin Titlul VI art. I pct. 2 din Legea nr. 247/2005.

Art. 3.
(1) Pentru aplicarea prezentei legi comisia locala dispune de totalitatea terenurilor proprietate privata a unitatii administrativ-teritoriale respective.
(2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevazute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha de familie si cea adusa in cooperativa agricola de productie sau preluata prin legi speciale ori in orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.
(3) In cazul in care in localitate nu exista suprafete de teren agricol, pentru a satisface integral cererile, in conditiile prevazute la alin. (2) , reconstituirea dreptului de proprietate se va face, la propunerea comisiei locale, din suprafetele de teren agricol trecute in proprietatea comunei, orasului sau municipiului, conform art. 49 din Legea nr. 18/1991, republicata, din terenul comunelor limitrofe pe raza carora se afla terenul agricol solicitat, prin transfer de anexe cu validarea comisiei judetene, precum si prin hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile.
(4) In situatia in care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, in conditiile alin. (2) , se vor acorda despagubiri pentru diferenta de teren neretrocedat.
(5) Prin proprietar deposedat, in sensul prezentei legi, se intelege persoana titulara a dreptului de proprietate in momentul deposedarii.

Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 2 din O.U.G. nr. 102/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 400/2002.
Alineatul (2) a fost modificat prin Titlul VI art. I pct. 3 din Legea nr. 247/2005.

Art. 4.
(1) Pentru terenurile din extravilanul localitatilor, foste proprietati ale persoanelor fizice si juridice, care au trecut in proprietatea statului si pe care se gasesc instalatii hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroamelioratii, pe care se desfasoara activitati miniere de exploatare sau operatiuni petroliere de dezvoltare-explorare si exploatare, se restituie, in conditiile legii, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora suprafete echivalente constituite din rezerva existenta la comisiile locale, iar in situatia in care aceste suprafete sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeasi localitate sau din alte localitati, acceptate de fostii proprietari. In cazurile in care compensarea nu este posibila se vor acorda despagubiri fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, in conditiile legii.
(11) Pentru terenurile fostilor proprietari persoane fizice sau juridice, inclusiv cooperative piscicole sau alte forme asociative prevazute la art. 26 alin. (1) , pe care s-au aflat, la data deposedarii, amenajari piscicole, sere sau plantatii de hamei, de duzi, plantatii viticole sau pomicole, in prezent proprietatea statului, restituirea se face pe vechile amplasamente, cu obligatia de a le mentine destinatia si, acolo unde este cazul, unitatea si functionalitatea.
(12) Pentru terenurile mentionate mai sus, pe care s-au efectuat de catre stat investitii, neamortizate pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, fostii proprietari pot opta pentru reconstituirea pe vechiul amplasament, cu obligatia de a plati statului, in termen de 10 ani, contravaloarea neamortizata a investitiei, daca aceasta reprezinta mai mult de 30% din valoarea totala a investitiei la data intrarii in vigoare a acestei legi, sau sa primeasca terenuri pe alte amplasamente, acceptate de acestia, de aceeasi categorie de folosinta cu terenul pe care l-au predat ori despagubiri.
(13) Pentru terenurile preluate de stat de pe care investitiile au fost vandute cu respectarea legii, fostii proprietari pot opta pentru alt amplasament, acceptat de acestia, sau pentru despagubiri platite fie de catre investitor, fie de catre stat.
(14) In cazul optiunii pentru despagubiri platite de investitori, fostii proprietari vor conveni cu investitorii, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a acestei legi sau de la data validarii cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, pretul terenului, care nu poate fi mai mic decat valoarea sa de piata, si termenul de plata, care nu poate fi mai mare de 3 ani.
(15) Acordul va fi inregistrat la comisia judeteana care a validat cererea de reconstituire si devine titlu executoriu pentru plata pretului daca investitorul nu isi respecta obligatia de plata in termenul convenit. Din momentul inregistrarii acordului, optiunea partilor este definitiva si partile nu mai pot opta pentru alte forme de reconstituire si, respectiv, despagubire. Proprietarii se vor putea adresa statului, in conditiile dispozitiilor legale privind acordarea de despagubiri de catre acesta, doar pentru acoperirea valorii investitiilor preluate de stat o data cu terenul pe care l-au avut in proprietate.
(16) Pana la efectuarea platii, proprietarul investitiei va plati fostului proprietar al terenului o suma, convenita de parti, care nu poate fi mai mica decat redeventa platita statului la momentul acordului si nu va putea instraina in nici un mod investitia sa, sub sanctiunea nulitatii absolute.
(17) Proprietarii investitiilor dobandesc dreptul de proprietate asupra terenului in momentul achitarii integrale a contravalorii terenului.
(18) In situatia in care nu se opteaza pentru despagubiri platite de catre investitor, sau in situatia in care fostul proprietar si investitorul nu ajung la un acord in termenul mentionat la alin. (14) , fostul proprietar va primi teren pe alt amplasament, acceptat de acesta, sau despagubiri de la stat, atat pentru teren cat si pentru investitiile dovedite la data preluarii terenului, in conditiile legii.
(1.8) In cazul realizarii acordului prevazut la alin. (14) , pentru investitiile dovedite la data preluarii terenului, fostul proprietar primeste despagubiri de la stat, in conditiile legii.
(2) In cazul in care investitiile pentru care suprafata de teren a fost preluata de stat nu au fost executate sau se afla in stadiu de proiect, suprafata preluata se restituie, la cerere, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, pe vechiul amplasament.

Alineatul (1) a fost modificat prin Titlul VI art. I pct. 4 din Legea nr. 247/2005.
Alineatele (11) si (19) au fost introduse prin Titlul VI art. I pct. 5 din Legea nr. 247/2005.
Alineatul (2) a fost modificat prin Titlul VI art. I pct. 6 din Legea nr. 247/2005.

Art. 41.- Pentru terenurile proprietarilor deposedati, persoane fizice, pe care se afla bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate, sere sau plantatii de hamei in functiune la data aplicarii prezentei legi, restituirea se face pe alt amplasament, daca exista suprafete suficiente, sau se acorda despagubiri in conditiile legii.

Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 4 din O.U.G. nr. 102/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 400/2002.-

Art. 5.- In cazul persoanelor fizice prevazute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren agricol de pana la 10 ha de familie si li s-a aplicat cota de reducere potrivit legii, se restituie si diferenta de suprafata neatribuita sau li se acorda despagubiri.

Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 5 din O.U.G. nr. 102/2001.

Art. 6.
(1) La stabilirea, prin reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si forestiere, in conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orasenesti, municipale si comisiile judetene, constituite potrivit legii, vor verifica in mod riguros existenta actelor doveditoare prevazute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicata, precum si pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestor acte, tinandu-se seama si de dispozitiile art. 11 alin. (1) si (2) din aceeasi lege.
(11) Titlurile de proprietate obtinute anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 18/1991 si existenta libera a vechilor amplasamente fac dovada absoluta a proprietatii, obligand comisiile de fond funciar sa procedeze la validarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate.
(12) Consemnarile efectuate intre anii 1945 si 1990 in registrele agricole, cererile de intrare in fostele cooperative agricole de productie, documentele existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor, neinsotite de titlurile de proprietate, au valoare declarativa cu privire la proprietate.
(13) In situatia in care nu mai exista inscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficienta in reconstituirea dreptului de proprietate cand aceasta se face pe vechile amplasamente si cand martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau mostenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea.
(14) Orice proba dovedind dreptul de proprietate al fostilor proprietari poate fi inlaturata numai printr-o proba de aceeasi forta produsa de catre detinatorul actual al terenului sau de catre terti, tagaduind dreptul de proprietate.
(2) Dispozitiile art. 12 si art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind restabilirea dreptului de proprietate prin reconstituire, precum si dispozitiile procedurale prevazute la art. 51-59 din aceeasi lege se aplica in mod corespunzator la reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit prezentei legi.
(21) In situatia in care anumite suprafete sunt revendicate de doua persoane, dintre care una este fostul proprietar, caruia i s-a preluat terenul prin masurile abuzive aplicate in perioada anilor 1945-1990, si cea de a doua, persoana careia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar in limita resurselor de teren existente, inclusiv a rezervelor create, se va restitui terenul in natura ambilor solicitanti. In cazul in care resursele sunt insuficiente, se va atribui in natura terenul persoanei care detinea actele de proprietate in anul 1990, iar cei care au fost improprietariti cu asemenea terenuri vor fi despagubiti in conditiile legii.
(22) Diferentele intre suprafetele inscrise in titlurile de proprietate, in registrele agricole, in cererile de intrare in cooperativa, in actele de donatie catre stat, in arhivele statului din perioada 1945-1990 si situatia de fapt la data punerii in posesie se corecteaza in favoarea fostilor proprietari.
(3) Abrogat.

Alineatul 1 a fost modificat prin art. I, pct. 6 din O.U.G. nr. 102/2001.
Alineatul 11 a fost introdus prin art. I, pct. 7 din O.U.G. nr. 102/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 400/2002.
Alineatul 12 a fost introdus prin art. I, pct. 7 din O.U.G. nr. 102/2001.
Alineatul 3 a fost abrogat prin art. I, pct. 8 din O.U.G. nr. 102/2001.
Alineatele (11) si (12) au fost modificate prin Titlul VI art. I pct. 7 din Legea nr. 247/2005.
Alineatele (13) si (14) au fost introduse prin Titlul VI art. I pct. 8 din Legea nr. 247/2005.
Alineatul (2) a fost modificat prin Titlul VI art. I pct. 9 din Legea nr. 247/2005.
Alineatele (21) si (22) au fost introduse prin Titlul VI art. I pct. 10 din Legea nr. 247/2005.

Art. 61.- Abrogat.

Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 9 din O.U.G. nr. 102/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 400/2002.
Articolul a fost abrogat prin Titlul VI art. I pct. 11 din Legea nr. 247/2005.

Art. 7.- Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 4, 5 si 23, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, daca persoanele in cauza au deja un titlu emis in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Articolul a fost modificat prin Titlul VI art. I pct. 12 din Legea nr. 247/2005.

 

Pagina 1 | 2 | 3 | 4

 

Vindeti / Cumparati / Inchiriati ?
Ne puteti contacta la :
0722 828 609