LEGEA nr. 1 din 11/01/2000Atentie !
Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificari de-a lungul timpului, ele avand doar un caracter informativ. http://agentii-imobiliare-bucuresti.ro/ isi declina raspunderea pentru orice consecinte juridice ar putea genera.


LEGEA nr. 1 din 11/01/2000


Pagina 1 | 2 | 3 | 4

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 30.- In aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 169/1997, precum si a prezentei legi, cetatenii romani au aceleasi drepturi, indiferent daca la data inregistrarii cererii aveau domiciliul in tara sau in strainatate.

Articolul a fost modificat prin Titlul VI art. I pct. 35 din Legea nr. 247/2005.

Art. 31.
(1) Constructiile de pe terenurile forestiere care se retrocedeaza prin efectul prezentei legi si care au facut parte din exploatatia forestiera la data trecerii in proprietatea statului se restituie fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora.
(2) In cazul in care astfel de bunuri imobile nu mai exista, se vor acorda despagubiri.
(3) Constructiile de pe terenurile forestiere, inclusiv cele de corectare a torentilor, drumurile forestiere, sediile de cantoane silvice, cabanele de vanatoare, pepinierele, alte amenajari silvice, instalatii sau mijloace fixe, inclusiv cele aflate in curs de executie, amplasate in suprafetele care fac obiectul retrocedarii, trec in proprietatea persoanelor fizice sau juridice carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor.
(4) Prevederile alin. (3) se aplica cu conditia detinerii in proprietate a suprafetelor minime pentru constituirea unui ocol silvic, in proprietate individuala sau in asociere cu alte persoane fizice sau juridice.
(5) Bunurile prevazute la alin. (3) trec in proprietate privata cu obligatia pastrarii destinatiei acestora, exploatarea si intretinerea acestora fiind efectuate de catre ocolul silvic care asigura administrarea padurii.
(6) In situatia in care persoanele carora li se reconstituie dreptul de proprietate nu indeplinesc conditia prevazuta la alin. (4) reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente, stabilite cu acordul proprietarilor.
(7) TSediile ocoalelor, silvice trec in proprietatea persoanelor juridice sau fizice daca suprafata care se retrocedeaza acestora, individual sau in asociere, este mai mare decat jumatate din suprafata administrata de respectivul ocol silvic anterior retrocedarii.
(8) Obiectivele realizate ca urmare a finantarilor din imprumuturile aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 28/1999, Ordonanta Guvernului nr. 97/2000 si Legea nr. 400/2003 trec in proprietate privata in conditiile de la alin. (3) si (4) .
(9) Obiectivele aflate in curs de realizare finantate din imprumuturile mentionate la alin. (8) trec in proprietate privata dupa finalizarea lucrarilor aflate in curs si punerea in functiune, cofinantarea si rambursarea asigurandu-se prin bugetul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

Articolul a fost modificat prin Titlul VI art. I pct. 36 din Legea nr. 247/2005.

Art. 32.
(1) Persoanele fizice si persoanele juridice, prevazute la art. 10 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, au obligatia sa depuna declaratia pe propria raspundere in legatura cu suprafetele de teren atribuite potrivit legii sau, respectiv, detinute efectiv, in temeiul aceluiasi articol, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Prevederile art. 110 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, raman aplicabile.

Art. 33.
(1) Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si fostii proprietari carora li s-au respins cererile sau li s-au modificat ori anulat adeverintele de proprietate, procesele-verbale de punere in posesie sau titlurile de proprietate, prin nesocotirea prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997. Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate se considera a fi depuse in termen chiar daca acestea au fost depuse la alte comisii decat cele competente potrivit legii; aceste comisii vor trimite cererile, din oficiu, comisiilor competente, instiintand despre acest lucru si persoanele indreptatite. Persoanele fizice si persoanele juridice care nu au depus in termenele prevazute de Legea nr. 169/1997 si de prezenta lege cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, dupa caz, actele doveditoare pot formula astfel de cereri pana la data de 30 noiembrie 2005 inclusiv. In cazul formelor asociative prevazute la art. 26 alin. (1) din lege, aflate in curs de constituire, cererea poate fi formulata de comitetul ad-hoc de initiativa.
(2) In situatia in care dupa depunerea cererilor de reconstituire s-au administrat probe care atesta alte terenuri ce au apartinut petentilor in proprietate, ele se restituie acestora pe vechile amplasamente, daca sunt libere.

Articolul a fost modificat prin Titlul VI art. I pct. 37 din Legea nr. 247/2005.
Alineatul (1) a fost modificat prin art. I din O.U.G. nr. 127/2005.

CAPITOLUL IV
Administrarea cladirilor de locuit

Art. 34.- Terenurile fara constructii neafectate de lucrari de investitii aprobate potrivit legii sau cu lucrari ce au fost deteriorate, distruse si nu mai prezinta nici o valoare de intrebuintare, preluate in orice mod, inclusiv cu titlu de donatie, considerate proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si ale altor acte normative speciale, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, dupa caz.

Art. 35.
(1) Ocoalele silvice si actualii detinatori raspund de paza si protectia vegetatiei forestiere de pe terenurile solicitate de fostii proprietari si dupa punerea in posesie, pana la formarea structurilor proprii de paza sau de administrare ori pana la incheierea unor contracte de administrare si paza cu un ocol silvic, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data punerii in posesie.
(2) Contravaloarea cheltuielilor aferente acestor servicii, pentru intervalul de timp prevazut la alin. (1) , se suporta din bugetul de stat.

Articolul a fost modificat prin art. 17 din O.U.G. nr. 139/2005.

Art. 36.- Persoanelor fizice carora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin improprietarire, cu ocazia aplicarii Legii nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, dar carora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau carora atribuirea le-a fost anulata li se vor acorda terenurile respective in limita suprafetelor disponibile sau despagubiri.

Articolul a fost modificat prin Titlul VI art. I pct. 39 din Legea nr. 247/2005.

Art. 37.- Persoanelor fizice ale caror terenuri au intrat in componenta fostelor cooperative agricole de productie si, ca urmare a comasarilor, nu li s-a stabilit dreptul de proprietate in conditiile Legii nr. 18/1991, li se reconstituie dreptul de proprietate in conditiile prezentei legi, de regula pe vechile amplasamente, in perimetrul societatilor comerciale cu capital de stat, in sole compacte, daca acestea nu au fost atribuite in conformitate cu art. 2 alin. (1) din prezenta lege, iar in toate celelalte cazuri li se acorda despagubiri.

Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 46 din O.U.G. nr. 102/2001.

Art. 38.- Comisiilor prevazute la art. 6 alin. (1) le este interzisa reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere prin transferul lor de la o unitate administrativ-teritoriala la alta.

Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 47 din O.U.G. nr. 102/2001.

Art. 39.- Abrogat

Articolul a fost abrogat prin Titlul VI art. I pct. 41 din Legea nr. 247/2005.

Art. 40.- Pentru suprafetele de pe care s-a exploatat masa lemnoasa in perioada dintre validarea cererilor de retrocedare si punerea in posesie a proprietarilor, Regia Nationala a Padurilor - Romsilva va acorda acestora beneficiul realizat, dupa deducerea cheltuielilor de exploatare, si va suporta cheltuielile de impadurire a suprafetelor neregenerate.

Articolul a fost modificat prin Titlul VI art. I pct. 42 din Legea nr. 247/2005.

Art. 41.- Guvernul va modifica si va completa, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 131/1991, republicat.

Art. 42.- Cererile sau actiunile in justitie, cererile accesorii si incidente, precum si intabularea titlurilor de proprietate rezultate din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a prezentei legi sunt scutite de taxa de timbru si de timbru judiciar.

Articolul a fost introdus prin Titlul VI art. I pct. 43 din Legea nr. 247/2005.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 9 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. Presedintele Camerei Deputatilor: ANDREI IOAN CHILIMAN
p. Presedintele Senatului: ULM NICOLAE SPINEANU
Bucuresti, 11 ianuarie 2000.

 

Pagina 1 | 2 | 3 | 4

 

Vindeti / Cumparati / Inchiriati ?
Ne puteti contacta la :
0722 828 609