LEGEA nr. 1 din 11/01/2000


Atentie !
Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificari de-a lungul timpului, ele avand doar un caracter informativ. http://agentii-imobiliare-bucuresti.ro/ isi declina raspunderea pentru orice consecinte juridice ar putea genera.


LEGEA nr. 1 din 11/01/2000


Pagina 1 | 2 | 3 | 4

CAPITOLUL III
Retrocedarea terenurilor forestiere

Art. 24.
(1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenta dintre suprafata primita prin aplicarea legilor fondului funciar si cea avuta in proprietate, persoanelor fizice si juridice sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, se face pe vechile amplasamente.
(11) In cazul in care validarea s-a facut pe alt amplasament decat cel avut in proprietate iar pentru respectiva suprafata nu s-a facut punerea in posesie, titlul de proprietate se emite pe numele fostului proprietar sau al mostenitorilor acestuia.
(12) Terenurile din ariile naturale protejate, constituite si declarate astfel potrivit legii, arboretele constituite ca unitati - sursa pentru producerea materialelor forestiere de reproducere, plantajele, culturile de plante - mama pentru productia de butasi, inscrise in catalogul national al materialelor de baza, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, cu obligatia de a le pastra destinatia si de a le asigura administrarea prin structuri silvice autorizate. Fostul proprietar poate opta pentru atribuirea unei suprafete echivalente din fondul forestier proprietate de stat.
(13) In cazul terenurilor defrisate dupa data de 1 ianuarie 1990 fostul proprietar poate opta pentru restituirea pe vechiul amplasament.
(14) In cazul in care pe vechiul amplasament se afla paduri incadrate in grupa I functionala conform prevederilor Legii nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, fostul proprietar sau mostenitorii acestuia trebuie sa respecte destinatia acestora si sa permita lucrarile de interventie necesare sau pot opta pentru restituirea unui alt teren, situat in apropierea vechiului amplasament.
(2) Se excepteaza de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente terenurile atribuite fostilor proprietari, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere in posesie.
(3) Pentru cazurile prevazute la alin. (2) punerea in posesie se va face pe alte terenuri, situate in apropierea vechilor amplasamente, acceptate de proprietar.
(4) Unitatile si subunitatile silvice din subordinea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, precum si ceilalti detinatori actuali ai terenurilor forestiere solicitate de fostii proprietari sau de mostenitorii lor, vor pune la dispozitie comisiilor locale de aplicare a prevederilor prezentei legi suprafetele de teren pentru care cererile de reconstituire a dreptului de proprietate au fost validate, pe categorii de detinatori prevazute in prezenta lege, in conditiile prevazute la alin. (1) -(3) . Trecerea efectiva a terenurilor in proprietatea privata se va face cu ocazia punerii in posesie, potrivit prezentei legi.
(5) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va lua masuri ca fiecare ocol silvic sa delimiteze perimetrele cu terenuri ce raman in proprietatea statului de terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate privata.
(6) Terenurile proprietate de stat, administrate de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, destinate activitatii de cercetare, raman in administrarea acestuia, cu exceptia terenurilor forestiere preluate de la fostii proprietari si solicitate de persoanele indreptatite la reconstituire. Terenurile forestiere destinate cercetarii care fac obiectul retrocedarii se vor delimita in trupuri compacte, incepand de la marginea perimetrului.

Alineatele (31) si (32) au fost introduse prin art. I, pct. 35 din O.U.G. nr. 102/2001.
Alineatul (1) a fost modificat prin Titlul VI art. I pct. 22 din Legea nr. 247/2005.
Alineatele (11) -(14) au fost introduse prin Titlul VI art. I pct. 23 din Legea nr. 247/2005.
Alineatele (2) -(5) au fost modificate prin Titlul VI art. I pct. 25 din Legea nr. 247/2005.
Alineatele (31) si (32) au fost abrogate prin Titlul VI art. I pct. 25 din Legea nr. 247/2005.
Alineatul (6) a fost introdus prin Titlul VI art. I pct. 26 din Legea nr. 247/2005.

Art. 25.
(1) Reconstituirea dreptului de proprietate si punerea in posesie a titularilor, in cazul terenurilor forestiere, precum si eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale si, respectiv, comisiile judetene, in conditiile si cu procedura stabilite de Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 169/1997, de Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin hotararea Guvernului nr. 1.172/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform prezentei legi.
(2) Gospodarirea si exploatarea terenurilor forestiere, atribuite in conditiile art. 24 din prezenta lege, se fac in regim silvic, potrivit legii.
(3) Pentru persoanele prevazute la art. 24 alin. (1) din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar. Daca nu a fost emis inca un titlu de proprietate pentru suprafata de teren forestier primita prin aplicarea legilor fondului funciar, se va emite un singur titlu pentru intreaga suprafata rezultata din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 169/1997 si a prezentei legi.
(4) Abrogat.

Alineatul 4 a fost abrogat prin art. I, pct. 37 din O.U.G. nr. 102/2001.
Alineatele (1) si (3) au fost introduse prin Titlul VI art. I pct. 27 din Legea nr. 247/2005.

Art. 26.
(1) Formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, pasunilor si fanetelor, obsti de mosneni in devalmasie, obsti razesesti nedivizate, composesorate, obsti de cumparare, paduri graniceresti, paduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunitati si forme asociative cu diferite denumiri, li se va elibera un singur titlu de proprietate, la solicitarea reprezentantului legal al acestora, cu mentiunea la titular, dupa caz: "obste de mosneni", "obste de razesi", "composesorat", "paduri graniceresti", alte asociatii si forme asociative cu denumirea localitatii respective.
(2) Formelor asociative li se va restitui in intregime suprafata avuta in proprietate.
(21) In cazul in care forma asociativa a fost in devalmasie, fara specificarea cotei-parti pentru fiecare asociat deposedat, suprafata ce se restituie se stabileste in cote-parti egale, in limitele prevazute la alin. (2) .
(22) Suprafata restituita formelor asociative cuprinde numai terenurile pentru care s-au formulat cereri.
(23) Suprafata restituita membrilor formelor asociative nu se cumuleaza cu suprafata dobandita conform prevederilor art. 24 alin. (1) si ale art. 29 alin. (1) .
(24) Retrocedarea padurilor comunale ce provin din paduri graniceresti se va realiza in cote egale catre formele asociative ale fostilor graniceri si comunelor, pe raza unitatilor administrativ-teritoriale pe care sunt situate padurile respective.
(3) Titlul de proprietate va fi insotit de o schita de amplasament a suprafetei de teren forestier care a apartinut obstii de mosneni, obstii de razesi, composesoratului si altora asemenea, ce urmeaza a fi restituit.
(31) Punerea in posesie in cazul suprafetelor reconstituite pe raza mai multor comune se face de catre comisiile locale sub coordonarea si cu avizul oficiilor judetene ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, iar in cazul suprafetelor reconstituite pe raza mai multor judete de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Titlul de proprietate se va emite de comisia judeteana in a carei raza teritoriala se afla sediul formei asociative.
(4) Abrogat.

Alineatele (21) , (22) si (23) au fost introduse prin art. I, pct. 39 din O.U.G. nr. 102/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 400/2002.
Alineatul (24) a fost introdus prin art. I, pct. 391 din O.U.G. nr. 102/2001 introdus prin Legea de aprobare nr. 400/2002.
Alineatul 4 a fost abrogat prin art. I, pct. 40 din O.U.G. nr. 102/2001.
Alineatele (1) , (2) si (3) au fost modificate prin Titlul VI art. I pct. 28 din Legea nr. 247/2005.
Alineatul (31) a fost introdus prin Titlul VI art. I pct. 29 din Legea nr. 247/2005.

Art. 27.- Administrarea si exploatarea terenurilor forestiere prevazute la art. 26 din prezenta lege se face in conformitate cu statutele formelor asociative admise de legislatia statului roman in perioada anilor 1921-1946, in masura in care nu contravin legislatiei in vigoare.

Articolul a fost modificat prin Titlul VI art. I pct. 30 din Legea nr. 247/2005.

Art. 28.
(1) In vederea organizarii administrarii terenurilor forestiere prevazute la art. 26 din prezenta lege si a determinarii responsabilitatilor cu privire la administrarea lor, persoanele indreptatite se vor reorganiza, in baza acestei legi, in formele asociative initiale.
(2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi un comitet ad-hoc va solicita judecatoriei in a carei raza teritoriala sunt situate terenurile recunoasterea formelor asociative de administrare si de exploatare a terenurilor forestiere.
(3) Comitetul ad-hoc va prezenta judecatoriei, o data cu cererea, un statut in forma autentica sau certificata de avocat, in care se vor stabili structura acestora, organele de conducere, modul de administrare a terenurilor forestiere, in conditiile legii, drepturile si obligatiile membrilor, raspunderi, sanctiuni, modul de dizolvare, precum si alte prevederi specifice.
(4) Prin hotarare judecatoreasca formele asociative de administrare in comun, constituite in conditiile si cu respectarea regimului silvic prevazut de lege, redobandesc calitatea de persoana juridica. Hotararea judecatoreasca va fi inscrisa intr-un registru special tinut de judecatorie.
(5) Suprafetele forestiere aflate in proprietate comuna, conform naturii acestora, raman in proprietate indiviza pe toata durata existentei lor.
(6) Membrii formelor asociative aflati in devalmasie sau indiviziune nu pot instraina propriile cote-parti unor persoane din afara acestora.
(7) Terenurile acestor forme asociative nu pot fi instrainate in nici un mod, in intregime sau in parte.
(8) In cazul dizolvarii formelor asociative proprietatea indiviza a acestora va trece in proprietatea publica a consiliilor locale in raza carora se afla terenurile respective.

Articolul a fost modificat prin Titlul VI art. I pct. 31 din Legea nr. 247/2005.

Art. 29.
(1) In aplicarea prevederilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propunerile de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere si eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele parohiei, schitului, manastirii, institutiei de cultura si invatamant, Academiei Romane in limita suprafetelor pe care le-au avut in proprietate, chiar daca terenurile sunt situate pe raza mai multor localitati sau judete.
(2) Centrele eparhiale, protoieriile, manastirile, schiturile, parohiile, filiile si alte structuri ale unitatilor de cult dobandesc, prin reconstituire, dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere.
(3) Terenurile atribuite potrivit alin. (2) nu vor putea depasi, cumulat, suprafata avuta in proprietate de fondul bisericesc in judetul in care s-a constituit protoieria, manastirea, schitul, parohia sau filia care depune cerere pentru reconstituire.
(31) Structurile de cult prevazute la alin. (2) , care au avut in folosinta sau in inzestrare terenuri cu destinatie forestiera, dobandesc in proprietate suprafete pana la limita de 30 ha din padurile pe care le-au avut in administrare sau in inzestrare.
(32) Diferenta de suprafata neatribuita se reconstituie in forma si structura de proprietate existenta la momentul nationalizarii terenurilor forestiere de catre regimul comunist; reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere care au apartinut Academiei Romane se face prin comasarea terenurilor de catre Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, la cererea Academiei Romane, daca nu se afecteaza vechile amplasamente ale fostilor proprietari si cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001.
(4) Comunele, orasele si municipiile, care au detinut in proprietate terenuri cu vegetatie forestiera, paduri, zavoaie, tufarisuri, fanete si pasuni impadurite, redobandesc, la cerere, proprietatea acestora, in limitele probate cu actele care atesta suprafetele solicitate in conditiile art. 9 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata.
(5) In cazul cererilor formulate de consiliile locale, actele de reconstituire a dreptului de proprietate si eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele comunei, orasului sau al municipiului, ca persoane juridice, iar titlul se va inmana primarului.

Alineatul 3 a fost modificat prin art. I, pct. 43 din O.U.G. nr. 102/2001, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 400/2002.
Alineatul 31 a fost introdus prin art. I, pct. 431 din O.U.G. nr. 102/2001 introdus prin Legea de aprobare nr. 400/2002.
Alineatele (1) si (2) au fost modificate prin Titlul VI art. I pct. 32 din Legea nr. 247/2005.
Alineatul (32) a fost introdus prin Titlul VI art. I pct. 33 din Legea nr. 247/2005.

Art. 291.
(1) Pentru cazurile in care o persoana fizica sau juridica solicita cu inscrisuri reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafata de teren cu destinatie agricola pe care in prezent se afla vegetatie forestiera cuprinsa in fondul forestier national, se va acorda, la cerere, teren agricol sau padure.
(2) In situatiile in care o persoana fizica sau juridica solicita cu acte doveditoare reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafata de teren forestier pe care in prezent este teren cu destinatie agricola, se va acorda, la cerere, padure sau teren agricol.
(3) In situatiile in care suprafetele prevazute la alin. (1) si (2) sunt insuficiente se vor acorda despagubiri, in conditiile legii.
(4) Abrogat.

Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 44 din O.U.G. nr. 102/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 400/2002.
Alineatul (4) a fost abrogat prin Titlul VI art. I pct. 34 din Legea nr. 247/2005.

 

Pagina 1 | 2 | 3 | 4

 

Vindeti / Cumparati / Inchiriati ?
Ne puteti contacta la :
0722 828 609