LEGEA nr. 1 din 11/01/2000Atentie !
Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificari de-a lungul timpului, ele avand doar un caracter informativ. http://agentii-imobiliare-bucuresti.ro/ isi declina raspunderea pentru orice consecinte juridice ar putea genera.


LEGEA nr. 1 din 11/01/2000


Pagina 1 | 2 | 3 | 4

CAPITOLUL II
Retrocedarea terenurilor agricole

Art. 8.- Persoanelor fizice carora li s-a reconstituit proprietatea pentru diferenta dintre suprafata de 10 hectare de familie si suprafata preluata de stat prin legi speciale, dar nu mai mult de 50 de hectare, pe mai multe loturi decat au detinut inainte de preluare, la cerere, daca este posibil, li se comaseaza terenurile in loturi mai mari sau intr-un singur lot, de aceeasi categorie de folosinta cu cel preluat, inclusiv din terenurile proprietate de stat, eliberandu-se un nou titlu de proprietate, dupa revocarea celui initial de comisia judeteana de fond funciar.

Articolul a fost modificat prin Titlul VI art. I pct. 13 din Legea nr. 247/2005.

Art. 9.
(1) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele, centrele si statiunile de cercetare, destinate cercetarii si producerii de seminte, de material saditor din categorii biologice superioare si de animale de rasa, raman in administrarea acestora, cu exceptia terenurilor agricole preluate de la fostii proprietari si solicitate de persoanele indreptatite la reconstituire. Terenurile din perimetrele statiunilor, institutelor si centrelor de cercetare care fac obiectul retrocedarii se vor delimita in sole compacte, incepand de la marginea perimetrului, conform Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificarile si completarile ulterioare.
(11) Dispozitiile alin. (1) se aplica si terenurilor folosite la data intrarii in vigoare a prezentei legi de unitatile de invatamant cu profil agricol sau silvic. Suprafetele care raman in administrarea institutiilor de invatamant vor fi delimitate prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Abrogat.
(3) Terenurile agricole care au apartinut cu titlu de proprietate Academiei Romane, universitatilor, institutiilor de invatamant superior cu profil agricol si unitatilor de cercetare in 1945, revin in proprietatea acestora.
(4) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care au apartinut Academiei Romane se face prin comasarea terenurilor de catre Agentia Domeniilor Statului, la cererea Academiei Romane, daca nu se afecteaza vechile amplasamente ale fostilor proprietari si cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane, cu completarile ulterioare.

Alineatul 2 a fost abrogat prin art. I, pct. 14 din O.U.G. nr. 102/2001.
Alineatele (1) si (3) au fost modificate prin Titlul VI art. I pct. 14 din Legea nr. 247/2005.
Alineatele (11) si (12) au fost introduse prin Titlul VI art. I pct. 15 din Legea nr. 247/2005.
Alineatul (4) a fost introdus prin Titlul VI art. I pct. 16 din Legea nr. 247/2005.

Art. 10.
(1) Persoanelor fizice carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor detinute de institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, precum si de regiile autonome cu profil agricol sau de societatile nationale cu profil agricol li se vor atribui terenuri in natura din terenurile proprietate privata a statului.
(2) In situatia in care suprafetele proprietate privata a statului sunt insuficiente acestea pot fi suplimentate cu suprafete ce se vor scoate din domeniul public al statului, in conditiile legii, la propunerea prefectului, sau se vor acorda despagubiri.

Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 15 din O.U.G. nr. 102/2001.

Art. 11. - Abrogat - Articolul a fost abrogat prin art. I, pct. 16 din O.U.G. nr. 102/2001.

Art. 12.
(1) Comisiile comunale, orasenesti sau municipale din unitatile administrativ-teritoriale pe care se afla terenurile, impreuna cu oficiile de cadastru si publicitate imobiliara vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane, sau in sole situate in vecinatatea localitatilor, acceptate de fostii proprietari, cu asigurarea accesului la lucrarile de hidroamelioratii, acolo unde ele exista.
(2) In cazul in care pe suprafetele retrocedate sunt amplasate lucrari de hidroamelioratii, proprietarii pusi in posesie sunt obligati sa asigure accesul si folosinta comuna pentru toti proprietarii, la intreaga capacitate a acestora.
(3) Persoanele fizice si persoanele juridice, care au dreptul de acces si de folosinta comuna la lucrarile si instalatiile de hidroamelioratii, sunt obligate sa exercite aceste drepturi cu buna-credinta, sa nu afecteze starea de folosinta normala si sa contribuie, proportional, la intretinerea si reparatia acestor lucrari si instalatii. Toti utilizatorii raspund solidar pentru daunele de orice fel aduse lucrarilor si instalatiilor in toate cazurile in care raspunderea nu poate fi individualizata.
(4) Procesul-verbal de delimitare impreuna cu hotararea comisiei locale vor fi supuse spre validare comisiei judetene, care este obligata sa se pronunte in termen de 30 de zile de la primirea acestuia.
(5) Hotararea comisiei judetene si, respectiv, procesul-verbal de delimitare si planul de situatie vor fi transmise societatilor comerciale, institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola, regiilor autonome si societatilor nationale cu profil agricol, precum si comisiilor locale, pentru a fi luate in considerare la intocmirea documentatiei necesare la stabilirea amplasamentelor potrivit legii, la punerea in posesie a titularilor, precum si la eliberarea titlurilor de proprietate.
(6) Impotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul, in termen de 30 de zile de la comunicare.
(7) Operatiunile prevazute la alin. (5) , inclusiv emiterea titlurilor de proprietate, se vor efectua in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Alineatul 4 a fost modificat prin art. I, pct. 17 din O.U.G. nr. 102/2001.
Alineatul (1) a fost modificat prin Titlul VI art. I pct. 17 din Legea nr. 247/2005.

Art. 13.- Prefectul, in calitatea sa de presedinte al comisiei judetene, va intocmi si va inainta lunar Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor un raport privind situatia aplicarii prevederilor legii, cu propuneri de masuri, inclusiv de angajare a raspunderii pentru primarii care intarzie sau impiedica in orice mod reconstituirea dreptului de proprietate in termenele si in conditiile stabilite de lege.

Articolul a fost modificat prin Titlul VI art. I pct. 18 din Legea nr. 247/2005.

Art. 14.- Abrogat - Articolul a fost abrogat prin art. I, pct. 19 din O.U.G. nr. 102/2001.

Art. 15.- Abrogat - Articolul a fost abrogat prin Titlul VI art. I pct. 19 din Legea nr. 247/2005

Art. 16.- Abrogat - Articolul a fost modificat prin Titlul VI art. I pct. 18 din Legea nr. 247/2005.

Art. 17.- Abrogat - Articolul a fost abrogat prin art. I, pct. 22 din O.U.G. nr. 102/2001.

Art. 18.- Abrogat - Articolul a fost abrogat prin art. I, pct. 23 din O.U.G. nr. 102/2001.

Art. 19.- Abrogat - Articolul a fost abrogat prin Titlul VI art. I pct. 19 din Legea nr. 247/2005.

Art. 20.- Abrogat - Articolul a fost abrogat prin Titlul VI art. I pct. 19 din Legea nr. 247/2005.

Art. 21.- Abrogat - Articolul a fost abrogat prin art. I, pct. 26 din O.U.G. nr. 102/2001.

Art. 22.- Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate, in cazul persoanelor fizice, se fac de catre comisiile locale si comisiile judetene sau de prefect, in conformitate cu prevederile art. 12 si art. 51-59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 169/1997, cu prevederile Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si Sanctionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.172/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor prezentei legi.

Articolul a fost modificat prin Titlul VI art. I pct. 20 din Legea nr. 247/2005.

Art. 221.- Suprafetele proprietate de stat formate din terenurile realizate pe seama indiguirilor, desecarilor si altor lucrari de imbunatatiri funciare, din terenurile fermelor de stat existente la data intrarii in vigoare a Legii nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, din cele preluate de la Domeniile Coroanei sau de la Ministerul Apararii Nationale raman in domeniul public al statului si nu pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.

Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 28 din O.U.G. nr. 102/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 400/2002.

Art. 23.
(1) Structurile reprezentative ale unitatilor de cult pot dobandi in proprietate, prin reconstituire, suprafete de teren agricol pe care le-au avut, astfel:
(a) centre eparhiale, pana la 100 ha;
(b) protoierii, pana la 50 ha;
(c) manastiri si schituri, pana la 50 ha;
(d) parohii si filii, pana la 10 ha.
(11) Structurile reprezentative ale unitatilor de cult, infiintate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pot dobandi in proprietate, prin constituire, suprafete agricole in limitele prevazute la alin. (1) , din terenurile disponibile ale consiliului local respectiv, dupa aplicarea prevederilor prezentei legi.
(12) Unitatile de cult prevazute la alin. (1) , daca au avut in proprietate suprafete mai mari decat cele retrocedate pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru intreaga suprafata detinuta in 1945.
(2) Pentru persoanele juridice, unitati de cult recunoscute de lege, din mediul rural si din mediul urban, prevazute la alin. (1) , sunt si raman aplicabile, de asemenea, dispozitiile art. 3 alin. (2) -(4) din prezenta lege.
(3) Unitatilor de invatamant preuniversitar cu profil agricol sau silvic, scolilor generale din mediul rural si institutiilor publice de ocrotire a copiilor li se restituie suprafetele de teren pe care le-au avut in proprietate, in limita a 50 ha.
(4) Unitatilor de invatamant preuniversitar cu profil agricol sau silvic, care nu au detinut in proprietate terenuri agricole, li se atribuie, in folosinta, suprafete de teren agricol pana la 50 ha, daca astfel de terenuri exista in rezerva comisiilor locale.

Alineatul 1 a fost modificat prin art. I, pct. 29 din O.U.G. nr. 102/2001.
Alineatul 11 a fost introdus prin art. I, pct. 30 din O.U.G. nr. 102/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 400/2002.
Alineatele 3 si 4 au fost modificate prin art. I, pct. 31 din O.U.G. nr. 102/2001 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 400/2002.
Alineatul (12) a fost introdus prin Titlul VI art. I pct. 21 din Legea nr. 247/2005.

 

Pagina 1 | 2 | 3 | 4

 

Vindeti / Cumparati / Inchiriati ?
Ne puteti contacta la :
0722 828 609